TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej stronyNowyNie wybranoDz. Urz. UE L013 z 16.1.201916-01-2019
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/64 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 25) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L013 z 16.1.201916-01-2019
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/65 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu oficjalnie wolnego od gruźlicy i statusu oficjalnie wolnego od brucelozy oraz załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do przyznania niektórym regionom Hiszpanii statusu oficjalnie wolnych od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 39) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L013 z 16.1.201916-01-2019
Decyzja Komisji (UE) 2019/56 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) udzielonej przez Niemcy dużym odbiorcom energii elektrycznej na podstawie § 19 StromNEV (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3166) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)NowyNie wybranoDz. Urz. UE L014 z 16.1.201916-01-2019
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2019/57]NowyNie wybranoDz. Urz. UE L014 z 16.1.201916-01-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/49 z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie seleninu sodu, powlekanego, granulowanego seleninu sodu oraz L-selenometioniny cynku jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierzątNowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L010 z 14.1.201902-02-2019
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/50 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, chlomazonu, cyklaniliprolu, fenazachiny, fenpikoksamidu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu, oleju cebulowego, tiakloprydu i walifenalatu w określonych produktach lub na ich powierzchniNowyMinisterstwo ZdrowiaDz. Urz. UE L010 z 14.1.201915-01-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/51 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L010 z 14.1.201915-01-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/52 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w sprawie umowy zmieniającej istniejący kontyngent taryfowy na mięso drobiowe i drobiowe produkty mięsne oraz istniejący system taryfowy dotyczący innych kawałków mięsa drobiowego, określone w załączniku I-A do rozdziału 1 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej stronyNowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L010 z 14.1.201914-01-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/53 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej w odniesieniu do procedur zgodnościNowyMinisterstwo ZdrowiaDz. Urz. UE L010 z 14.1.201914-01-2019
pp12345pp
TytułStatusAkcje
Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej stronyNowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/64 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 25) Nowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/65 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu oficjalnie wolnego od gruźlicy i statusu oficjalnie wolnego od brucelozy oraz załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do przyznania niektórym regionom Hiszpanii statusu oficjalnie wolnych od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 39) Nowy
Decyzja Komisji (UE) 2019/56 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) udzielonej przez Niemcy dużym odbiorcom energii elektrycznej na podstawie § 19 StromNEV (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3166) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)Nowy
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2019/57]Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/49 z dnia 4 stycznia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie seleninu sodu, powlekanego, granulowanego seleninu sodu oraz L-selenometioniny cynku jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierzątNowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/50 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, chlomazonu, cyklaniliprolu, fenazachiny, fenpikoksamidu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu, oleju cebulowego, tiakloprydu i walifenalatu w określonych produktach lub na ich powierzchniNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/51 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/52 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w sprawie umowy zmieniającej istniejący kontyngent taryfowy na mięso drobiowe i drobiowe produkty mięsne oraz istniejący system taryfowy dotyczący innych kawałków mięsa drobiowego, określone w załączniku I-A do rozdziału 1 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej stronyNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/53 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej w odniesieniu do procedur zgodnościNowy
pp123pp