TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/454 z dnia 14 marca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarach 1 i 2B przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii i Zjednoczonego KrólestwaNowyMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejDz. Urz. UE L077 z 20.3.201821-03-2018
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/455 z dnia 16 marca 2018 r. ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. chorób ryb i skorupiaków i zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i RadyNowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L077 z 20.3.201801-07-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/456 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywnościNowyMinisterstwo ZdrowiaDz. Urz. UE L077 z 20.3.201809-04-2018
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/457 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Republiki Łotewskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejNowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L077 z 20.3.201820-03-2018
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/458 z dnia 19 marca 2018 r. uchylająca wspólne stanowisko 97/193/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r.NowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L077 z 20.3.201821-03-2018
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/459 z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i HercegowinieNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L077 z 20.3.201821-03-2018
Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/413 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wykonania art. 12 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w SomaliiNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L075 z 19.3.201819-03-2018
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/414 z dnia 9 stycznia 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznegoNowyMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejDz. Urz. UE L075 z 19.3.201808-04-2018
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/415 z dnia 16 marca 2018 r. określające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. afrykańskiego pomoru koni oraz zmieniające załącznik II do dyrektywy Rady 92/35/EWG, załącznik II do dyrektywy Rady 2000/75/WE i załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i RadyNowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L075 z 19.3.201808-04-2018
01-01-2019
Decyzja Rady (UE) 2018/416 z dnia 5 marca 2018 r. upoważniająca do otwarcia negocjacji dotyczących zmienionego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznychNowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L075 z 19.3.201819-03-2018
pp12345pp
TytułStatusAkcje
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/454 z dnia 14 marca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarach 1 i 2B przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii i Zjednoczonego KrólestwaNowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/455 z dnia 16 marca 2018 r. ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. chorób ryb i skorupiaków i zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i RadyNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/456 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywnościNowy
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/457 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Republiki Łotewskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejNowy
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/458 z dnia 19 marca 2018 r. uchylająca wspólne stanowisko 97/193/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r.Nowy
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/459 z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i HercegowinieNowy
Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/413 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wykonania art. 12 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w SomaliiNowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/414 z dnia 9 stycznia 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznegoNowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/415 z dnia 16 marca 2018 r. określające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. afrykańskiego pomoru koni oraz zmieniające załącznik II do dyrektywy Rady 92/35/EWG, załącznik II do dyrektywy Rady 2000/75/WE i załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i RadyNowy
Decyzja Rady (UE) 2018/416 z dnia 5 marca 2018 r. upoważniająca do otwarcia negocjacji dotyczących zmienionego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznychNowy
pp123pp