TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/885 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznychNowyMinisterstwo ZdrowiaDz. Urz. UE L158 z 21.6.201811-07-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724NowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L158 z 21.6.201822-06-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psówNowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L155 z 19.6.201820-06-2018
01-07-2018
Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2018/879 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału SprawiedliwościNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L155 z 19.6.201820-06-2018
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/880 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i SewastopolaNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L155 z 19.6.201820-06-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/881 z dnia 18 czerwca 2018 r. wzywająca Komisję do przedłożenia analizy opcji, jakimi Unia dysponuje, by zaradzić kwestiom podniesionym w ustaleniach Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie ACCC/C/2008/32 i, w stosownym przypadku, mając na uwadze wyniki analizy, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006NowyMinisterstwo ŚrodowiskaDz. Urz. UE L155 z 19.6.201819-06-2018
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/882 z dnia 18 czerwca 2018 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i zmiany wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiBNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L155 z 19.6.201819-06-2018
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3942) NowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L155 z 19.6.201819-06-2018
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UENowyMinisterstwo ŚrodowiskaDz. Urz. UE L156 z 19.6.201809-07-2018
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013NowyMinisterstwo ŚrodowiskaDz. Urz. UE L156 z 19.6.201809-07-2018
pp12345pp
TytułStatusAkcje
Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/885 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznychNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psówNowy
Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2018/879 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału SprawiedliwościNowy
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/880 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i SewastopolaNowy
Decyzja Rady (UE) 2018/881 z dnia 18 czerwca 2018 r. wzywająca Komisję do przedłożenia analizy opcji, jakimi Unia dysponuje, by zaradzić kwestiom podniesionym w ustaleniach Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie ACCC/C/2008/32 i, w stosownym przypadku, mając na uwadze wyniki analizy, wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006Nowy
Decyzja Rady (WPZiB) 2018/882 z dnia 18 czerwca 2018 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i zmiany wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiBNowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3942) Nowy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UENowy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013Nowy
pp123pp