TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/972 z dnia 7 czerwca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Džiugas” (ChOG)]NowyNie wybranoDz. Urz. UE L157 z 14.6.201915-06-2019
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/973 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, benzoesanu denatonium, fenoksykarbu, flurochloridonu, chizalofopu-P-etylowego, chizalofopu-P-tefurylowego, propachizafopu i tebufenozydu w określonych produktach lub na ich powierzchniNowyNie wybranoDz. Urz. UE L157 z 14.6.201915-06-2019
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/974 z dnia 12 czerwca 2019 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4177) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L157 z 14.6.201915-06-2019
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/975 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4495) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L157 z 14.6.201915-06-2019
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/976 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylająca decyzję (UE) 2017/274 (EBC/2019/14)NowyNie wybranoDz. Urz. UE L157 z 14.6.201915-06-2019
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami ( Dz.U. L 317 z 14.12.2018 ) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L157 z 14.6.201915-06-2019
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WENowyNie wybranoDz. Urz. UE L158 z 14.6.201915-06-2019
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji EnergetykiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L158 z 14.6.201915-06-2019
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznejNowyNie wybranoDz. Urz. UE L158 z 14.6.201915-06-2019
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UENowyNie wybranoDz. Urz. UE L158 z 14.6.201915-06-2019
TytułStatusAkcje
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/972 z dnia 7 czerwca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Džiugas” (ChOG)]Nowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/973 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, benzoesanu denatonium, fenoksykarbu, flurochloridonu, chizalofopu-P-etylowego, chizalofopu-P-tefurylowego, propachizafopu i tebufenozydu w określonych produktach lub na ich powierzchniNowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/974 z dnia 12 czerwca 2019 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4177) Nowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/975 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4495) Nowy
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/976 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca zasady definiowania celów i przekazywania informacji zwrotnych we wspólnych zespołach nadzorczych i uchylająca decyzję (UE) 2017/274 (EBC/2019/14)Nowy
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami ( Dz.U. L 317 z 14.12.2018 ) Nowy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WENowy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji EnergetykiNowy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznejNowy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UENowy