TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Decyzja Rady (UE) 2019/400 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki SerbiiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/401 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr UniiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/402 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/403 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Deosan Activate BPF based on Iodine”NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/404 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1833) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa [2019/405]NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 090/18/COL z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca wykaz zawarty w rozdziale I część 1.2 pkt 39 w załączniku I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym to wykazie wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 111/15/COL [2019/406]NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Sprostowanie do dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza ( Dz.U. L 226 z 29.8.2015 ) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/2025 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiającego na lata 2019 i 2020 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych ( Dz.U. L 325 z 20.12.2018 ) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L072 z 14.3.201915-03-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/392 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę TransportowąNowyNie wybranoDz. Urz. UE L071 z 13.3.201914-03-2019
TytułStatusAkcje
Decyzja Rady (UE) 2019/400 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki SerbiiNowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/401 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr UniiNowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/402 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/403 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Deosan Activate BPF based on Iodine”Nowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/404 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1833) Nowy
Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa [2019/405]Nowy
Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 090/18/COL z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca wykaz zawarty w rozdziale I część 1.2 pkt 39 w załączniku I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym to wykazie wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 111/15/COL [2019/406]Nowy
Sprostowanie do dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza ( Dz.U. L 226 z 29.8.2015 ) Nowy
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/2025 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiającego na lata 2019 i 2020 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych ( Dz.U. L 325 z 20.12.2018 ) Nowy
Decyzja Rady (UE) 2019/392 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę TransportowąNowy